UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,                                                                                                    Warszawa, 31.03.2023 r.

Polskie Sieci Cyfrowe sp. z o.o., operator sieci „w naszej Rodzinie”, informuje, że od 1 maja 2023 r. wprowadza zmiany w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych PSC sp. z o.o. (zwanym dalej: „Cennikiem”) oraz Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PSC sp. z o.o. (zwany dalej: „Regulaminem”). Zmiana polega na dodaniu informacji o „Opłacie za utrzymanie numeru w sieci” oraz korekcie innych pozycji w Cenniku.

Zakres wprowadzanych zmian w Cenniku i Regulaminie:

 • określenie zasad pobierania Opłaty za utrzymanie numeru w sieci w przypadku braku aktywności numeru rozumianej jako korzystanie z Usługi Telekomunikacyjnej lub zmian na Koncie w ciągu ostatnich 30 dni;
 • zmiana wysokości opłat oraz zakresu wybranych usług;
 • zmiana okresów ważności konta.

Rozpoczęcie obowiązywania nowych postanowień Cennika i Regulaminu, w tym Opłaty za utrzymanie numeru w sieci, nastąpi od dnia 1.05.2023 r.

 1. ZMIANY W CENNIKU:

Określenie zasad pobierania Opłaty za utrzymanie numeru w sieci.

Opłata za utrzymanie numeru w sieci będzie pobierana w kwocie 3zł po upływie 30 dni od ostatniej aktywności numeru, jeśli w okresie ostatnich 30 dni nie nastąpi:

 1. wykorzystanie środków na Koncie, jako opłatę za zrealizowane usługi (połączenia głosowe/SMS/MMS/dostępu do Internetu),
 2. doładowanie konta,
 3. zakup usług dostępnych w Cenniku.

Jeżeli wysokość środków na Koncie na moment pobrania Opłaty za utrzymanie numeru w sieci wynosi mniej niż jej wysokość określona powyżej, wówczas z Konta pobrana jest pozostała kwota.

Operator przed pobraniem Opłaty za utrzymanie numeru w sieci poinformuje za pomocą SMS Abonenta o braku aktywności i związaną z tym opłatą: na 10, 3 i dzień dni przed planowanym pobraniem środków.

Zmiana wysokości opłat zakresu wybranych usług:

 1. zmiana opłaty za minutę połączenia do sieci stacjonarnych: nowa opłata 39 gr za minutę połączenia,
 2. zmiana opłaty za minutę połączenia do sieci komórkowych: nowa opłata 39 gr za minutę połączenia,
 3. wysłanie 1 wiadomości MMS (za każde 100 kB): nowa opłata 39 gr (za każde 100 kB),
 4. zmiana zakresu pakietu: naszPakiet minutowy i SMS/MMS, zniesiono limity na usługi połączeń, SMS i MMS, dodano 1GB transmisji danych, nowa opłata 15 zł,
 5. zmiana zakresu pakietu: naszPakiet, zniesiono limity na usługi połączeń, SMS i MMS, nowy limit transmisji danych: 25GB,
 6. zmiana zakresu pakietu: pakietPełny, zniesiono limity na usługi połączeń, SMS i MMS, zmiana nazwy na: „naszPakiet pełny”,
 7. zmiana zakresu pakietu: Pakiet internetowy 1GB, nowy limit transmisji danych: 2GB, zmiana nazwy na: „internetMini”,
 8. zmiana zakresu pakietu: Pakiet internetowy 2GB, nowy limit transmisji danych: 5GB, zmiana nazwy na: „internetStandard”,
 9. zmiana zakresu pakietu: Pakiet internetowy 5GB, nowy limit transmisji danych: 10GB, zmiana nazwy na: „internetOpti”,
 10. zmiana zakresu pakietu: Pakiet internetowy 10GB, nowy limit transmisji danych: 25GB, zmiana nazwy na: „internetMaxi”,
 11. zmiana zakresu pakietu: naszeMinuty: nowa opłata: 12 zł,
 12. zmiana zakresu pakietu: Dopalacz3G, nowa opłata: 8 zł.

Zmiany okresu ważności konta

Z dniem 1 maja 2023 r. zmianie ulegają okresy ważności konta w sposób następujący:

Przedział wartości doładowania (zł)

Okres ważności połączeń wychodzących (dni)

Okres ważności konta
– rozmów przychodzących (dni)

5-24

60

80

25-49

100

120

50-99

210

250

100+

365

400

 

 1. ZMIANY W REGULAMINIE

Dodaje się akapit w paragrafie 2 o następującej treści:

„aktywności numeru – czynność Abonenta skutkująca wykorzystaniem środków na Koncie, jak opłata za zrealizowane Usługi Telekomunikacyjne, doładowanie konta, zakup innych usług dostępnych w Cenniku.”

Dodaje się punkt 8 do paragrafu 4 o treści:

„8. PSC uprawniony jest do pobierania Opłaty za utrzymanie numeru w sieci w wysokości określonej w Cenniku po upływie 30 dni od ostatniej aktywności na numerze Abonenta. Jeżeli wysokość środków na Koncie na moment pobrania Opłaty za utrzymanie numeru w sieci wynosi mniej niż wysokość tej opłaty, wówczas z Konta pobrana jest dostępna kwota.”

Wskazane wyżej: Regulamin i Cennik z zaznaczeniem wprowadzonych zmian są dostępne na stronie: www.wnaszejrodzinie.pl

Pozostałe warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych pozostają bez zmian.

Nasze usługi będziemy świadczyć nieprzerwanie. Zależy nam na tym, aby Państwo nadal korzystali z naszych usług. Jeśli jednak nie akceptują Państwo opisanych zmian, to mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy. Z tego tytułu nie zostaną naliczone żadne dodatkowe opłaty. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 maja 2023 r.

FOT. Pixabay