RODO – bezpieczne dane

RODO_AS_foto

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO: prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Polskie Sieci Cyfrowe w świetle przepisów są administratorem Twoich danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które obowiązuje od 25.05.2018 r. określa obowiązki administratora i zasady przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania przetwarzamy w celu wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. rozwiązywania problemów technicznych) – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO i wykonania przez nas obowiązków wynikających z przepisów, np. Prawa Telekomunikacyjnego. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także na potrzeby związane z realizacją postanowień ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (rejestracja kart SIM).

Warunkiem skorzystania z naszych usług telekomunikacyjnych jest dokonanie rejestracji karty SIM (czyli podanie nam imienia nazwiska, numeru PESEL lub serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość). Dane do rejestracji można podać osobom przez nas upoważnionym (punkty rejestracji danych osobowych).

Twoje dane przekazujemy także podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

  1.  obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
  2. podwykonawcom wspierającym nas np. w wykonywaniu usług telekomunikacyjnych lub innych przez Ciebie zamówionych podczas obsługi zgłoszeń.

Jeśli w czasie rejestracji lub przenoszenia numeru otrzymamy od Ciebie adres korespondencyjny, zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego, będziemy go przetwarzać w celu otrzymywania lub przekazywania informacji i zawiadomień:

  1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  2. przy przenoszeniu numeru do naszej sieci Prezesowi UKE – w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;
  3. w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności, gdy wykonujesz połączenie z numerem alarmowym. Dane te przekażemy Prezesowi UKE prowadzącemu system teleinformatyczny służący do gromadzenia i udostępniania danych centrom pomocy ratunkowej i służbom powołanym do niesienia pomocy.

Do innych operatorów telekomunikacyjnych lub bezpośrednio do podmiotów, z którymi się łączysz w celu wykonania połączenia lub transmisji komunikatów, przekazujemy standardowe informacje techniczne (o numerze telefonu lub sieci, z której wykonujesz połączenia).

W ramach warunków umownych (np. w regulaminach) możemy określić, że osiągnięcie lub przekroczenie wskazanych przez nas progów lub limitów (np. wysłanych wiadomości, połączeń, transferu danych) może spowodować określone konsekwencje (np. zawieszenie działania usługi lub jej działanie na innych zasadach). Jeśli systemy informatyczne odnotują osiągnięcie progów lub limitów, automatycznie zastosujemy rozwiązanie określone w danym regulaminie.

Dla realizacji usług telekomunikacyjnych przetwarzamy również dane o połączeniach (data i godzina rozpoczęcia usługi, czas lub liczba jednostek, rodzaj i typ usługi, itp.) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia), w celu:

1) naliczania opłat za świadczone usługi oraz rozpatrywania reklamacji;

2) rozliczeń z innymi operatorami;

3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;

4) przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez 12 miesięcy od wykonania połączenia lub jego nieudanej próby).

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych)

3) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych).

Z uprawnień tych możesz skorzystać, składając wniosek w do administratora danych osobowych, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, które były przetwarzane na podstawie zgody; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, są Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. z siedzibą ul. Grzybowska 4/96, 00-131 Warszawa, adres do korespondencji:

Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o.

ul. Legionów 130, pok. 113

81-472 Gdynia

 

FOT. pixabay.com